اساتید و پرسنل


مدیریت: سیدعبدالرضا محمدی


مسئول ثبت نام: بهنام رنجبراساتید:

1- علی نیایش


2- عظیمه نجفی سیار


3- زهرا مهرپور


4-صادق پرویزی


5- شقایق عباسی


6- ندا ذوالقدری


 


دی ان ان evoq